Prevence

Prevence kriminality je jedním ze základních úkolů, které stanoví zákon č. 553/1991Sb., o obecní policii. V tomto ohledu spolupracuje Městská policie Děčín s Policií České republiky a dalšími orgány státní správy a samosprávy.  Orgánem, který preventivní aktivity koordinuje je komise prevence kriminality. Komisi, která je poradním orgánem rady města, předsedá primátorka, členy jsou zástupci Městské policie Děčín, Policie ČR, Probační a mediační služby, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Děčín, neziskového sektoru a další odborníci z řad veřejnosti.

Projekty prevence kriminality

Důležitým partnerem města na poli prevence kriminality je Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Město Děčín pravidelně předkládá ministerstvu žádosti o dotace. Díky podpoře Ministerstva vnitra město realizovalo řadu projektů – např. Asistent prevence kriminality, zřízení a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, projekt Romský mentor, projekty zaměřené na volnočasové aktivity, projekty zaměřené na aktivity nízkoprahových a komunitních center apod. Projektové záměry, které jsou následně zařazeny do žádosti o dotaci, projednává komise prevence kriminality a schvaluje je rada města.

Přednášky

Městská policie Děčín spolupracuje s řadou základních a středních škol na území města i mimo ně.  Strážníci na školách uskutečnili stovky přednášek a besed tematicky zaměřených zejména na prevenci kriminality dětí a mládeže. Kromě přednášek ve školách městská policie zorganizovala řadu besed se seniory v klubech a domovech s pečovatelskou službou.

V současné době lze po předchozí dohodě přednášku uskutečnit dle časových a personálních možností strážníků. Samozřejmě lze předem dohodnout i konkrétné téma přednášky.

Sportovní klub

Sportovní klub Městské policie Děčín je občanským sdružením, které se zaměřuje na řadu sportovních aktivit, které realizuje s podporou města a dalších sponzorů. Klub je primárně zaměřen na box a sebeobranu. Za dobu své téměř desetileté existence se klub osvědčil jako vynikající nástroj prevence kriminality. Klub pravidelně navštěvuje několik desítek sportovců od mladších dětí až po dospělé.