Vznik MP a její poslání

MP Děčín - služební vozidlaDůvodem ke vzniku Městské policie v Děčíně byla snaha představitelů města zabezpečit svým občanům co největší pocit bezpečí a dát jim k dispozici veřejný orgán, ke kterému se mohou obracet se všemi problémy, jenž se dotýkají bezpečnosti a pořádku ve městě. Městská policie Děčín byla zřízena na základě zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, vydáním vyhlášky města č. 1/1992, která byla v roce 2004 nahrazena vyhláškou č. 4/2004. Činnost městské policie se řídí zejména zákonem ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Z tohoto zákona vyplývají základní pravomoci a povinnosti strážníků městské policie.

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů:

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
  • se podílí v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  • upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění
  • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
  • se podílí na prevenci kriminality v obci,
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Městská policie je občanům města k dispozici 24 hodin denně. K oznámení slouží bezplatná tísňová linka 156.

 

Stručný přehled činností Městské policie Děčín

Dohled nad veřejným pořádkem:
– dohled nad dodržováním veřejného pořádku ve městě, v případě narušení se realizují opatření k jeho nápravě,
– dohled při konání sportovních akcí v Děčíně (basketbalová hala, zimní stadion, plavecký areál, atd.),
– dohled nad veřejným pořádkem v době pořádání společenských a kulturních akcí,
– kontroly restauračních zařízení se zaměřením na problematiku podávání alkoholu mládeži,
– kontroly dodržování zákazu vstupu do heren pro osoby mladší osmnácti let,
– dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení města,
– vyhledávání černých skládek, jejich dokumentace, pátrání po původcích,
– vyhledávání závad na komunikacích, jejich dokumentace,
– odchyt a převozy toulavých zvířat,
– vyhledávání vraků motorových vozidel včetně dokumentování,
– provoz a obsluha kamerového systému,
– předávání zjištěných závad a problémů příslušným odborům magistrátu, dalším orgánům a institucím včetně zpracování dokumentace.

Ochrana majetku:
– boj proti majetkové kriminalitě, zejména proti krádežím různého druhu,
– kontroly zaměřené na prevenci vloupání do motorových vozidel po celém území města,
– kontroly zaměřené na prevenci krádeží motorových vozidel,
– ochrana osob,
– preventivní kontroly objektů v majetku města, komerčních i soukromých,
– provoz a obsluha kamerového systému.

Doprava:
– dohled nad dodržováním bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
– usměrňování dopravy v případě aktuální potřeby,
– kontroly dodržování stanoveného dopravního značení,
– měření rychlosti,
– dohled nad placením poplatků za parkovné,
– provoz a obsluha kamerového systému.

Prevence kriminality:
– zpracovávání každoročního programu prevence kriminality v rámci Strategie prevence kriminality vyhlašované Ministerstvem vnitra ČR,
– realizace projektů situační i sociální prevence,
– spolupráce při zajištění chodu Sportovního klubu Městské policie Děčín,
– přednášková činnost realizovaná zejména na středních školách v Děčíně, ale i v jiných městech, domovech pro seniory a dalších podobných zařízeních,
– informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností formou pravidelného zveřejňování tiskových zpráv o činnosti MP v místních i celostátních médiích a v rámci preventivních informačních kampaní,
– koordinace práce komise prevence kriminality,
– spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování.

Asistence:
– předvádění osob podezřelých ze spáchání přestupku příslušným správním orgánům,
– asistence při převozu peněz z různých institucí zřizovaných městem do bank a z bank,
– doručování písemností pro magistrát, okresní soud a další orgány státní správy a místní samosprávy,
– asistence Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru a Záchranné službě v případě nenadálých i plánovaných událostí a akcí,
– asistence odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Výjezdy na žádost občanů:
– zákroky a úkony směřující k napravení nejrůznějšího protiprávního stavu,
– řešení mezilidských sporů na úrovni občanského soužití,
– asistence občanům při řešení jejich složitých životních situací.

Parkovací automaty:
– výběr hotovostí z parkovacích automatů, třídění a počítání peněz a jejich odvod do banky,
– správa parkovacích automatů, jejich údržba a opravy.

Pult centralizované ochrany:
– obsluha systému,
– výjezdy k narušeným objektům,
– dohled nad objekty.