Asistenti prevence kriminality

Úspěšný projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně se osvědčil

Projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně se postupně chýlí ke konci. Je naplánován do 30. 6. 2020, ale protože se osvědčil, podařilo se zajistit jeho pokračování a činnost asistentů na území města tak bude s podporou Evropského sociálního fondu pokračovat i v dalších letech.

Hlavním cílem projektu Asistenti prevence kriminality v Děčíně bylo pomáhat s dohledem nad veřejným pořádkem s důrazem na působení v sociálně vyloučených a dalších rizikových lokalitách, ve kterých se jeho realizací daří eliminovat řadu nežádoucích jevů.

Asistenti byli vybíráni z řad obyvatel rizikových lokalit se základním požadavkem výborné místní a zejména osobní znalosti, kterou ve své práci nutně potřebují. Za dobu trvání projektu od roku 2017 prošlo řadami asistentů prevence kriminality celkem 31 osob. Někteří z nich po ukončení práce na pozici asistenta našli jiné uplatnění na standardním trhu práce, dva z asistentů pak zahájili samostatně výdělečnou činnost.
Asistenti se významně podíleli na řešení protiprávního jednání různého druhu a zaměřovali se na dlouhodobě obtížně řešitelné problémy zejména v oblasti občanského soužití. Po dobu projektu iniciovali řešení protiprávního jednání celkem v 576 případech. U přestupků v dopravě (hlavně u vozidel zaparkovaných tak, že bránily svozu odpadu ze sběrných nádob v sídlišti Boletice n/L) přivolali asistenti hlídku městské policie celkem ve 127 případech. V oblasti veřejného pořádku byla asistenty přivolána hlídka strážníků ve 102 případech, v 58 případech asistenti zjistili porušení vyhlášky města. Při řešení přestupků proti občanskému soužití asistenti přivolávali pomoc hlídky MP ve 240 případech. Při majetkovém protiprávním jednaní byla jimi přivolána hlídka MP, nebo PČR celkem v 82 případech. Ve statistice činnosti asistentů je rovněž významnou položkou zjištění podezření ze spáchání trestného činu, které asistenti oznamovali Policii ČR celkem v 25 případech. Celkový počet kontrol a nahlášených událostí zjištěných a řešených přímo asistenty dosáhl čísla 1540. Do statistiky se nezařazují méně závažné události, které asistenti vyřešili domluvou v rámci své občanské autority. Opomenout nelze dvanáct případů, ve kterých asistenti přivolali záchrannou službu lidem postiženými náhlými zdravotními problémy, kterým asistenti poskytli první pomoc.

„Asistenti prevence jsou osvědčenou a fungující aktivitou, se kterou máme již mnoho let pozitivní zkušenosti. V různých formách asistenti v Děčíně fungují již od roku 2009. Nejde jen o pomoc v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem, ale i o zvýšení uplatnitelnosti bývalých asistentů na trhu práce, což je velmi žádoucí efekt tohoto projektu. Aktivity asistentů budeme v rámci možností podporovat i nadále,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

Projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně (registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0007206) byl realizován od 1.6.2017 do 30.6.2020. Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 8.689.750,- Kč, z toho 95% pokryje dotace Evropského sociálního fondu.

S žádostí o dotaci Děčín uspěl, asistenti prevence kriminality budou pokračovat

Od června letošního roku startuje nový projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně II, v rámci kterého budou vybraní asistenti pomáhat s dohledem nad veřejným pořádkem. Statutární město Děčín bylo se svou žádostí o dotaci úspěšné a činnost asistentů bude pokračovat až do roku 2022. Celkové náklady projektu (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0014926) činí 4.324.375,- Kč, dotace pokryje 95% nákladů a pětiprocentní spoluúčast (216 218,75,- Kč) hradí město ze svého rozpočtu.

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost navazuje na úspěšný projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně, který funguje od roku 2018. Cílem projektu je zapojení vybraných jedinců do dohledu nad veřejným pořádkem. Asistenty v práci řídí a jejich práci kontroluje mentor z řad strážníků městské policie. K základním úkolům asistentů patří komunikace s problémovými jedinci i celými rodinami, dohled nad veřejným pořádkem a spolupráce při řešení některých přestupků. „V tomto ohledu asistenti intenzivně spolupracují s hlídkami v terénu. Řadu drobnějších záležitostí řeší sami v rámci své občanské autority, v případě závažnějších zjištění informují hlídku městské policie. Činnost asistentů patří k osvědčeným preventivním aktivitám, se kterými máme mnoho let zkušeností,“ uvedl ředitel městské policie Marcel Horák.

V první fázi projektu strážníci v terénu osloví potenciální zájemce o práci asistentů, následně čeká vybrané uchazeče vstupní školení, během léta pak začnou působit ve vybraných lokalitách.

Logo Operačního programu Zaměstnanost

Město uspělo s projektem na prevenci kriminality

Až do roku 2022 budou s dohledem nad veřejným pořádkem pomáhat asistenti prevence kriminality. Město uspělo se svou žádostí o dotaci na projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně II (reg. číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/13_048/0014926). Projekt bude financován prostřednictvím Integrované územní investice (ITI Ústecko Chomutovské aglomerace) a je realizován prostřednictvím Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Celkové náklady projektu činí 4.324.375,- Kč, přičemž dotace pokryje 95% nákladů (4.108.156,25,- Kč) a spoluúčast města činí 5% celkových nákladů (216.218,75,- Kč).

Projekt spočívá v zapojení vybraných jedinců do systému hlídkové služby organizované Městskou policií Děčín. Projekt navazuje na již osvědčené projekty v rámci prevence kriminality. „Asistenti prevence patří k ověřeným a funkčním aktivitám, se kterými máme řadu zkušeností a které se setkávají s pozitivní odezvou ze strany obyvatel města. Až do poloviny letošního roku je zajištěno financování asistentů v rámci stávajícího projektu Asistenti prevence kriminality v Děčíně a díky schválení dotace máme jistotu pokračování práce asistentů na další dvouleté období,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

Činnost asistentů řídí v terénu určení strážníci zařazení do oddělení prevence kriminality městské policie. Vedoucí asistentů jejich činnost pravidelně kontrolují, poskytují potřebnou zpětnou vazbu a vyhodnocují podněty zjištěné asistenty v lokalitách, kde působí. Činnost asistentů zahrnuje zejména dohled nad veřejným pořádkem, řešení problémů v oblasti občanského soužití, ale i spolupráci s jinými institucemi z oblasti sociálních služeb.

Logo OPZ

Z asistentů prevence se stala uznávaná a vyhledávaná služba

Řadu úspěšných zákroků si připsali během uplynulého období asistenti prevence kriminality, kteří působí v několika lokalitách Děčína. Za dobu fungování projektu se z asistentů stala uznávaná a vyhledávaná služba, kterou chce městská policie udržet i do budoucna.

Kromě běžného dohledu ve svěřených lokalitách a zejména v okolí základních škol řešili asistenti prevence kriminality i řadu závažnějších záležitostí. „Zmínit lze přivolání záchranné služby několika občanům, které postihly akutní zdravotní potíže, ale i záchranu dítěte, které vylezlo na parapet okna v jedenáctém patře,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Dodal, že asistenti dále spolupracovali na vyřešení řady přestupků zejména proti veřejnému pořádku. „Obyvatelé lokalit se na ně obracejí ve stále větší míře, což svědčí o postupném budování a prohlubování důvěry. Spolupráce s občany je pro nás v tomto ohledu klíčová a činnost asistentů vhodně doplňuje práci strážníků městské policie,“ doplnil ředitel.

Projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně, který je financován převážně z prostředků Evropského sociálního fondu, je naplánován do poloviny příštího roku. Vedení města a městské policie ale chce činnost asistentů zachovat v rámci navazujícího projektu minimálně na další dva roky.

Pracovní setkání asistentů prevence kriminality a mentorů v Děčíně

Zástupci sedmi měst, která v současné době zaměstnávají v řadách městské policie asistenty prevence kriminality v rámci projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, se setkali na pracovním jednání v Děčíně. Cílem setkání byla zejména výměna zkušeností při realizaci projektů zaměřených na činnost asistentů prevence kriminality a možnosti dalšího zefektivnění jejich práce. Tématem byla i problematika výběru vhodných uchazečů na pozice asistentů, role mentorů, kteří na práci asistentů dohlížejí nebo spolupráce mezi asistenty a strážníky městských policií. Projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně je hrazen převážně z prostředků Evropského sociálního fondu. Financování činnosti asistentů je díky dotaci zajištěno až do června roku 2020.